Bollebygds framtid

Folkets Röst i Bollebygd

Den här texten, som i en kortversion begränsad till 3000 tecken publicerats i Borås Tidning idag (10 maj 2021), är författad av Folkets Röst (FR). Den ger inte nödvändigtvis uttryck för Bollebygds-alliansens uppfattning.

Vi kunde fredagen den 30 april ta del av en politisk kommentar i BT författad av Hannah Grahn. Vi skulle vilja kommentera det som anförs i artikeln.

Inledningsvis vill vi framhålla att Alliansen är ett för politiken ganska nytt koncept. Vi i FR anförde vid dess bildande som villkor för vårt deltagande, att Alliansen inte skulle domineras av de partier som fått flest röster, i detta fall FR och M, utan varje parti som ingick i Alliansen skulle få ta aktiv roll i det politiska värvet. Sålunda erhöll partier som KD och C platser i alla nämnder samt två ordförandeposter och L fick plats i samtliga nämnder. Vi ansåg att alla skulle vara med på allianståget. De andra partierna accepterade vårt förslag.

Vid bildandet av Alliansen var vi alltså fem partier som skulle jobba tillsammans. Varje parti har ett flertal medlemmar med olika viljor. Partiföreträdarna kände knappt varandra. Vi började arbeta på en gemensam agenda, men kunde snart se att våra partier hade en mängd olika viljor i sina egna agendor. Vi kom då överens om att vi skulle arbeta för de frågor som alla kunde enas om. Och det har vi gjort. Och gjort det bra. Visst, det har varit skav mellan individer, det kan vi medge. Men FR är lösningsinriktade och betraktar problem som något som är till för att lösas. Partierna som sådana har varit enade.

Vi kunde ganska snabbt konstatera att kommunen saknade en stabil grund att stå på. För en långsiktig planering av kommunens verksamhet fordrades att grundläggande verktyg fanns på plats. Dessa saknades. Vi har tidigare levt med en haltande infrastruktur där vi varken känt till när skolor, bostäder för äldre eller andra viktiga element skall föras upp. Det har vi arbetat på att ta fram under den period som vi har suttit vid makten. Det är Alliansens politiska plattform att få fram dessa verktyg under innevarande mandatperiod. Denna plattform kommer att förändras när verktygen är framme och grunden väl är lagd. Människan behövde finna sätt att få mat innan den kunde ägna sig åt kultur. Det är på den nivån vi har varit i Bollebygd. Vi ansåg att detta behövde förändras.

  • Sålunda har vi tagit tag i utarbetandet av en översiktsplan, som kommunen saknat sedan den senaste antogs 2002.
  • En lokalresursplan som kommunen genomgående saknat; den antogs den 29 april 2021.
  • En strukturerad hantering av detaljplaner, vilket är helt nytt för kommunen, genom en s.k. planprioritering.

Vi måste få en grund att bygga på innan vi börjar bygga. Vi måste äga frågan om kommunens framtid. Den skall inte ägas av externa exploatörer som varit fallet under de senaste mandatperioderna.

Vi börjar nu se konturerna av en struktur som kommer att ha stor långsiktig påverkan på kommunens framtid. Alliansen har gjort ett bra jobb. Vi ser framtiden an med tillförsikt.

För att nå målet måste vi även ha en ordnad ekonomi som fungerar även i sämre tider. De ovannämnda elementen tillsammans med en finansiell plan kommer att göra det möjligt för kommunen att fatta välgrundade beslut som har stor inverkan på kommunens framtid. Vi måste få fram dessa verktyg innan vi kan gå vidare med vår lokala samhällsutveckling.

FR har tillsammans med de andra allianspartierna initierat arbetet med ett tillitsbaserat styrsätt av kommunen. Vi måste se kommunen som en helhet, inte som något som består av olika delar. Vårt mål har varit att kommunen skall ge bästa möjliga service till invånarna. För detta krävs att vi har en väl fungerande kommunal organisation med medarbetare som är stolta över sina arbeten och som tycker att kommunen är en bra arbetsplats. Det tillitsbaserade konceptet menar vi är en bra väg att nå detta mål.

Att vara fritidspolitiker är inte en dans på rosor. Arbetet kan vara både hårt och krävande samt ta tid från annat. FR med flera partier i Bollebygd har i sina politiska organisationer förlorat personer som innehaft positioner i kommunens politiska organ. För FR’s vidkommande har flertalet av de som tidigare varit aktiva i offentligheten tagit ett steg tillbaka. De är dock fortfarande medlemmar i partiet. Vi vet inte hur det är med andra partier i kommunen, men vi har känt att vi är en attraktionskraft. Partiet är här för att stanna.

FR har medlemmar som röstar olika på riksnivå. Det som förenar oss är att vi på ett sunt förnuftigt sätt försöker nå vägar som är bra för Bollebygd och/eller dess invånare. Sålunda, anser vi att ett lokalt förslag från alltifrån V till SD är bra enligt dessa mål, så är vi för förslaget. Hanna Grahn anser detta vara nonsens. Det tycker inte vi. Vi tror att det koncept som vi i FR står för och det koncept som allianspartierna arbetar efter i Bollebygds kommun, kan vara värt att överväga även i andra kommuner i landet.

Som parti är vi stolta över det vi har åstadkommit och vi är stolta över att ingå i Bollebygds-alliansen. Den kommer att bestå över nästa mandatperiod.
För att travestera den artikel i BT, som till synes verkar vara beställd av oppositionen – vi är mycket oroliga för oppositionens framtid i Bollebygd. Vi vill ha en fungerande opposition.

Folkets Röst