Flaggningsdebatten i Bollebygd

Rykten, osanningar och fakta kring flaggningen i Bollebygd
Mot bakgrund av diverse tidningsartiklar och den lokala debatten kring flaggning på kommunens flaggstänger, finner vi oss manade att räta ut en del frågetecken och inte minst lägga tillrätta de felaktigheter som florerar. Kommunstyrelsens ordförande Michael Plogell med stöd från övriga medlemmar och styrelseledamöter i Folkets Röst vill framföra följande:
 1. Inget parti i Alliansen är emot Pride. Tvärtom ser vi Prideparad och andra Pride-evenemang som ett självklart inslag i dagens svenska samhälle.
 2. Inför flaggningen 2019 fick jag ingen fråga från förvaltningen om hur vi i politiken ställde oss i frågan. Jag utgick då ifrån att kommunen hade ett regelverk som förvaltningen följde.
 3. Det var först under den aktuella torsdagseftermiddagen, veckan före Kommunstyrelsens (KS) möte, som jag fick frågan från förvaltningen. Det blev då klarlagt att vi inte hade något reglemente. Det är viktigt att kommunen har en grundläggande struktur. Denna struktur vilar på bl.a. regelverk som vi sedan tillämpar. Vi vill inte fatta beslut från höften. Om vi frångår ordning och reda är vi snart tillbaka till det godtycke som rått under tidigare mandatperioder.
 4. När vi bildade Alliansen enades vi om att alla allianspartierna skulle ha lika rätt att bli hörda. Alltså att de med ett mandat hade lika stor rätt som partier med t.ex. fem mandat. Detta bestämde vi bl.a. för att det skulle underlätta för alliansen att inte spricka. Vi bestämde även att majoritetens beslut skulle gälla och att minoriteten skulle ställa sig bakom majoritetsbeslut. En stor del av mitt uppdrag är att se till att Alliansen inte spricker. Alltså försöker jag jobba utefter de beslut som majoriteten fattar.
 5. I frågor som rör ett partis inställning i olika saker företräds partiet av en gruppledare. Alla partier i Alliansen har en gruppledare. Om man efterfrågar ett partis inställning till en fråga, ställer man frågan till partiets gruppledare.
 6. Vi skulle ha ett alliansmöte den aktuella torsdagen. När jag fick höra att vi inte hade ett regelverk för flaggning, mailade jag gruppledarna att vi även skulle ta upp flaggfrågan vid torsdagsmötet. Därefter fick jag besked från en gruppledare att det partiets ledamöter inte kunde närvara vid mötet. Jag frågade då särskilt hur partiet ställde sig i flaggningsfrågan och fick svaret via SMS att innan vi har ett regelverk på plats kan vi endast flagga med den svenska fanan.
 7. Vid mötet presenterade jag det frånvarande partiets inställning i flaggfrågan. Två andra partier som deltog på mötet hade samma inställning. Två partier ville flagga utan regelverk. Alltså fanns det en majoritet som delade det frånvarande partiets inställning. Jag meddelade det frånvarande partiets gruppledare att vi avsåg följa deras åsikt och fick ”bra” till svar.
 8. När jag fick frågan av förvaltningen uppfattade jag att man ville ha ett snabbt svar. Jag antar att det låg logistiska förhållanden bakom som gjorde att det var viktigt med snabbt svar.
 9. Samtidigt försöker jag ha som regel att inte ändra dagordningen för KS ärenden efter det att kallelsen skickats ut, vilket sker en vecka före KS-mötet. Dagordningarna för KS-mötena har blivit allt längre under denna mandatperiod. Vi har i regel möten som pågår 7 timmar. Vi har satt ut fler KS-möten än vad man hade tidigare. Ändå blir det fråga om långa krävande möten. Jag funderade på att ändå ta med flaggfrågan till KS-mötet, men bestämde att inte göra det eftersom en majoritet av allianspartierna ansett att vi först måste ha ett regelverk. Det fick tas fram i normal ordning var vår tanke.
 10. Jag meddelade förvaltningen på torsdagskvällen att vi inte skulle flagga och att vi skulle ta fram ett regelverk under hösten. Samtidigt inledde vi i Alliansen ett arbete med att ta fram andra saker som skulle visa att kommunen stödjer Pride. Vi diskuterade att måla övergångsställen med pridefärgerna, att ha ett klotterplank på torget där invånarna kunde måla pridemotiv, att ha ett ballongutsläpp med regnbågsfärgade ballonger och liknande idéer. Vi tittade på hur andra kommuner arbetade. Jag informerade förvaltningen om detta och bad den kolla om dessa idéer var genomförbara.
 11. På lördagseftermiddagen blev jag kontaktad av två personer från ett av de partier som röstat för att ett regelverk skulle inrättas innan flaggning kunde ske. De hade inte varit med på mötet. De var inte partiets gruppledare och rent formellt kunde de inte tala för sitt partis räkning, endast i egen sak. De sade att partiet inte stod bakom beslutet som hade fattats.
 12. Deras besked innebar att jag såg att det fanns en sannolikhet att partiet hade ändrat uppfattning och att Alliansen nu hade en majoritet för flaggning. Detta bekräftades senare indirekt av partiets gruppledare.
 13. Eftersom mitt uppdrag bl.a. går ut på att jobba för majoritetens räkning, fann jag ingen annan utväg än att försöka ta fram ett reglemente. Jag vägrar fatta beslut på en höft. Jag tog därför kontakt med kommunchefen på lördagskvällen. Det framkom då att förvaltningen redan hade inlett arbetet med att ta fram ett regelverk, alltså det regelverk som vi skulle presentera senare i höst. Förvaltningen hade kikat på hur andra kommuner gjort och vilka regelverk som fanns. Det är så man jobbar i kommunsverige; man kikar på vad andra kommuner gjort och sedan arbetar man med copy-paste med lokala anpassningar. Det finns ingen anledning att uppfinna hjul på egen hand. Det gjorde även jag på lördagskvällen. Jag kollade Vårgårda, Gislaved, Höör m.fl. orter. Jag informerade allianspartierna om att vi skulle försöka ta fram ett regelverk att ha klart för genomgång på måndagskvällen. Alla tyckte att det var bra att vi har regler för detta.
 14. Ett bekymmer var att det är kommunfullmäktige som fattar beslut i sådana här frågor. Jag blev dock varse att kommunstyrelsen i ett annat nyligen avhandlat ärende hade fattat ett interimistiskt beslut som sedan slutligt skulle bestämmas i fullmäktige. Vi bedömde att man kunde agera likadant i flaggfrågan. Jag hörde mig för med fullmäktiges ordförande på lördagskvällen och fick dennes OK till förslaget.
 15. Under söndagen och måndagen arbetades det med ett nytt regelverk. Detta blev godkänt på måndagseftermiddagen, varpå det mailades till S och SD. Och vi kunde fatta beslut om det på KS-mötet i tisdags.
 16. Nu har jag fått bära hundhuvudet både i press och sociala medier, vilket känns oförtjänt. Jag har varit lojal med de principer som Alliansen vilar på. När ett majoritetsbeslut ändras så måste jag se till att vi följer den nya majoritetens åsikt. Det är alltså inte fråga om en efterhandskonstruktion.

Bollebygds framtid

Folkets Röst i Bollebygd

Den här texten, som i en kortversion begränsad till 3000 tecken publicerats i Borås Tidning idag (10 maj 2021), är författad av Folkets Röst (FR). Den ger inte nödvändigtvis uttryck för Bollebygds-alliansens uppfattning.

Vi kunde fredagen den 30 april ta del av en politisk kommentar i BT författad av Hannah Grahn. Vi skulle vilja kommentera det som anförs i artikeln.

Inledningsvis vill vi framhålla att Alliansen är ett för politiken ganska nytt koncept. Vi i FR anförde vid dess bildande som villkor för vårt deltagande, att Alliansen inte skulle domineras av de partier som fått flest röster, i detta fall FR och M, utan varje parti som ingick i Alliansen skulle få ta aktiv roll i det politiska värvet. Sålunda erhöll partier som KD och C platser i alla nämnder samt två ordförandeposter och L fick plats i samtliga nämnder. Vi ansåg att alla skulle vara med på allianståget. De andra partierna accepterade vårt förslag.

Vid bildandet av Alliansen var vi alltså fem partier som skulle jobba tillsammans. Varje parti har ett flertal medlemmar med olika viljor. Partiföreträdarna kände knappt varandra. Vi började arbeta på en gemensam agenda, men kunde snart se att våra partier hade en mängd olika viljor i sina egna agendor. Vi kom då överens om att vi skulle arbeta för de frågor som alla kunde enas om. Och det har vi gjort. Och gjort det bra. Visst, det har varit skav mellan individer, det kan vi medge. Men FR är lösningsinriktade och betraktar problem som något som är till för att lösas. Partierna som sådana har varit enade.

Vi kunde ganska snabbt konstatera att kommunen saknade en stabil grund att stå på. För en långsiktig planering av kommunens verksamhet fordrades att grundläggande verktyg fanns på plats. Dessa saknades. Vi har tidigare levt med en haltande infrastruktur där vi varken känt till när skolor, bostäder för äldre eller andra viktiga element skall föras upp. Det har vi arbetat på att ta fram under den period som vi har suttit vid makten. Det är Alliansens politiska plattform att få fram dessa verktyg under innevarande mandatperiod. Denna plattform kommer att förändras när verktygen är framme och grunden väl är lagd. Människan behövde finna sätt att få mat innan den kunde ägna sig åt kultur. Det är på den nivån vi har varit i Bollebygd. Vi ansåg att detta behövde förändras.

 • Sålunda har vi tagit tag i utarbetandet av en översiktsplan, som kommunen saknat sedan den senaste antogs 2002.
 • En lokalresursplan som kommunen genomgående saknat; den antogs den 29 april 2021.
 • En strukturerad hantering av detaljplaner, vilket är helt nytt för kommunen, genom en s.k. planprioritering.

Vi måste få en grund att bygga på innan vi börjar bygga. Vi måste äga frågan om kommunens framtid. Den skall inte ägas av externa exploatörer som varit fallet under de senaste mandatperioderna.

Vi börjar nu se konturerna av en struktur som kommer att ha stor långsiktig påverkan på kommunens framtid. Alliansen har gjort ett bra jobb. Vi ser framtiden an med tillförsikt.

För att nå målet måste vi även ha en ordnad ekonomi som fungerar även i sämre tider. De ovannämnda elementen tillsammans med en finansiell plan kommer att göra det möjligt för kommunen att fatta välgrundade beslut som har stor inverkan på kommunens framtid. Vi måste få fram dessa verktyg innan vi kan gå vidare med vår lokala samhällsutveckling.

FR har tillsammans med de andra allianspartierna initierat arbetet med ett tillitsbaserat styrsätt av kommunen. Vi måste se kommunen som en helhet, inte som något som består av olika delar. Vårt mål har varit att kommunen skall ge bästa möjliga service till invånarna. För detta krävs att vi har en väl fungerande kommunal organisation med medarbetare som är stolta över sina arbeten och som tycker att kommunen är en bra arbetsplats. Det tillitsbaserade konceptet menar vi är en bra väg att nå detta mål.

Att vara fritidspolitiker är inte en dans på rosor. Arbetet kan vara både hårt och krävande samt ta tid från annat. FR med flera partier i Bollebygd har i sina politiska organisationer förlorat personer som innehaft positioner i kommunens politiska organ. För FR’s vidkommande har flertalet av de som tidigare varit aktiva i offentligheten tagit ett steg tillbaka. De är dock fortfarande medlemmar i partiet. Vi vet inte hur det är med andra partier i kommunen, men vi har känt att vi är en attraktionskraft. Partiet är här för att stanna.

FR har medlemmar som röstar olika på riksnivå. Det som förenar oss är att vi på ett sunt förnuftigt sätt försöker nå vägar som är bra för Bollebygd och/eller dess invånare. Sålunda, anser vi att ett lokalt förslag från alltifrån V till SD är bra enligt dessa mål, så är vi för förslaget. Hanna Grahn anser detta vara nonsens. Det tycker inte vi. Vi tror att det koncept som vi i FR står för och det koncept som allianspartierna arbetar efter i Bollebygds kommun, kan vara värt att överväga även i andra kommuner i landet.

Som parti är vi stolta över det vi har åstadkommit och vi är stolta över att ingå i Bollebygds-alliansen. Den kommer att bestå över nästa mandatperiod.
För att travestera den artikel i BT, som till synes verkar vara beställd av oppositionen – vi är mycket oroliga för oppositionens framtid i Bollebygd. Vi vill ha en fungerande opposition.

Folkets Röst